El Laboratori d'Acústica i Estalvi Enegètic realitza activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia tant en l'àmbit de l'acústica com de l'eficiència energètica.

El laboratori disposa d'equipament per a l'anàlisi i mesurament in situ i en laboratori d'aïllaments acústics, de soroll d'activitats, de vibracions, de flux tèrmic, de qualitat ambiental, de temperatures ambientals i infraroges, d'humitat, així com recursos informàtics per a la simulació de la demanda energètica i el disseny d'edificis energèticament eficients.

Col·labora estretament amb el Laboratori de Materials de l'EPSEB.